Provozovatel internetového obchodu:

společnost TOKOZ a. s, se sídlem Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 256 70 042 

e-mail: prodejna@tokoz.cz

telefon: +420 566 802 880

osoba zodpovědná za provoz obchodu, reklamace: Tomáš Šmíd

(dále jen „prodávající“)

Provozovna prodávajícího: 

TOKOZ a. s, Nádražní 19, 591 01 Žďár nad Sázavou1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a uzavíráním kupních smluv „na dálku". Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://eshop.tokoz.cz/.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Případy, kdy je osobou s úmyslem nakoupit zboží od prodávajícího právnická osoba či osoba jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se řídí samostatnými obchodními podmínkami prodávajícího.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese prodávajícího.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Prodávající uvádí informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v nabídce internetového obchodu. Prodávající informuje dále o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Toto platí pro doručování v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (objednávku), který obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku);

b) své osobě (zejména kontakty, fakturační a dodací adresa a závazné prohlášení, zda objednávku činí v rámci své podnikatelské činnosti či nikoliv);

c) způsobu úhrady ceny zboží;

d) způsobu dodání (dopravy) zboží;

e) nákladech souvisejících s dodáním zboží.

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT" Souhrn objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce, popř. telefonicky.

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující může objednávat zboží 24 hodin denně

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.9. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cena zboží je uvedena v objednávkovém formuláři vždy u každého produktu a zahrnuje DPH.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) dobírkou (Česká pošta lze hotově i kartou, GLS POUZE HOTOVĚ) při doručení v místě určeném kupujícím;

b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 408751/0100, vedený u Komerční banka a.s.;

c) hotově v provozovně prodávajícího na adrese: TOKOZ a. s, provozovna, Nádražní 19, 59101 Žďár nad Sázavou; a

d) prostřednictvím platební brány GoPay.

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Ve smyslu § 13 odst. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází k dodání zboží koncovému odběrateli dnem předání zásilky přepravci.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit (viz. bod 4.9 Obchodních podmínek internetového obchodu TOKOZ - odkaz na: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy), a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího TOKOZ a. s, provozovna, Nádražní 19, 59101 Žďár nad Sázavou, či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodejna@tokoz.cz.

4.2. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména ohledně zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, ohledně zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, ohledně zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu přijatou od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

4.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9. Odkaz na "Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy": Formulář - Odstoupeni od smlouvy

5. Dodání zboží a přeprava

5.1. Pro dodání zboží jsou možné následující způsoby:

a) osobní odběr - TOKOZ a. s, firemní prodejna, Nádražní 19, 59101 Žďár nad Sázavou;

b) přepravou Českou poštou s. p. jako „balík do ruky" nebo jako „balík na poštu". Sazba za náklady na doručení balíku dle rozměrů: S (do 35cm) 119Kč, M (do 50cm) 149Kč, L (do 100cm) 199Kč, XL (do 240cm) 349Kč včetně DPH + dobírka 36 Kč včetně DPH.

c) přepravou GLS s.r.o.. Zásilka bude doručena na libovolnou adresu v termínu, který vyhovuje příjemci (max. 3 pokusy o doručení).

5.2. Parametry zásilky pro službu GLS: 50kg, max. délka 175 cm, max. obvodová délka 300 cm. Sazby za náklady na doručení balíku do 5kg = 120 Kč, do 20kg = 140 Kč a nad 20kg = 170 Kč + dobírka, ta je vždy 22 Kč včetně DPH.

5.3. Zásilku lze sledovat on-line přes aplikaci GLS Kurýr na Sledování zásilky GLS a je optimalizována pro mobilní zařízení. Den před doručením pošle DPD SMS/email s informací o zásilce a v den doručení upřesní 2hodinový interval pro doručení.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. K dodání zboží koncovému odběrateli dochází dnem předání zásilky přepravci.

5.5. Za poškození zboží během přepravy nenese prodávající odpovědnost.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opětovné zaslání při nevyzvednutí zásilky je zpoplatněno 80,- Kč. Při nevyzvednutí zásilky na dobírku účtuje kupujícímu prokazatelné náklady na odeslání této zásilky, tj. poštovné + dobírečné, stejně tak prokazatelné náklady, které vynaložil na odeslání platebních údajů.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.8. Expedice zboží obvykle probíhá do 72 hodin od potvrzení objednávky. To však platí pouze pro pracovní dny.

5.9. Pokud nelze dodržet termín dodání prodávající informuje kupujícího o náhradním termínu. O expedici zásilky prodávající informuje kupujícího na e-mailovou adresu kupujícího nebo telefonicky.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

6.3. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má vlastnosti obvyklé. Zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

6.4. Ustanovení uvedená v čl. 6.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně nebo osobně na adrese jeho provozovny TOKOZ a. s, firemní prodejna, Nádražní 19, 59101 Žďár nad Sázavou, případně i v sídle podnikání, nebo na e-mailové adrese: prodejna@tokoz.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Ke zboží je kupující povinen přiložit kopii faktury a průvodní dopis s popisem vady.

6.6. Zjistí-li kupující po převzetí zboží zjevné vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.

6.7. Zjistí-li kupující skryté vady zboží, je povinen je uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.8. Práva z odpovědnosti za vadné plnění lze uplatnit nejdéle do 24 měsíců od převzetí zboží.

6.9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.10. Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, nesprávnou manipulací v rozporu s návodem k použití nebo zanedbáním obvyklé údržby.

6.11. Prodávající může poskytnout záruku za jakost zboží vystavením záručního listu. Ze záruky jsou vyňaty věci tzv. spotřebovatelné, jako náplně, baterie, světelné zdroje, těsnění, provozní kapaliny apod.

6.12. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od uplatnění práva kupujícího z vadného plnění, případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.13. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv plynoucích z odpovědnosti za vady či záruky v nutné výši (zejména poštovné a balné, znalecký posudek apod.).

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dodáním zboží.

7.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodejna@tokoz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5. Prodávající informuje kupujícího jako spotřebitele, že v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je pro mimosoudní řešení sporu spotřebitele s prodávajícím  příslušným orgánem Česká obchodní inspekce. Místně příslušné inspektoráty ČOI a jejich kontakty jsou uvedeny na adrese: www.coi.cz.

7.6. Poskytovatel služby informuje objednatele jako spotřebitele, že v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je pro mimosoudní řešení sporu spotřebitele s poskytovatelem služby příslušným orgánem Česká obchodní inspekce. Místně příslušné inspektoráty ČOI a jejich kontakty jsou uvedeny na adrese: www.coi.cz.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

8.2. Prodávající bude kupujícího detailně informovat o způsobu zpracování osobních údajů v rámci webového rozhraní obchodu před uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím dokumentu „Zásady zpracování a ochrany osobních údajů“ tak, aby kupující mohl tyto zásady vzít na vědomí a potvrdit v průběhu používání webových stránek prodávajícího.

8.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

9. Uživatelský účet 

9.1. Kupující si registrací na webové stránce může zřídit tzv. uživatelský účet, který zvyšuje komfort opakovaného využívání webového rozhraní obchodu prodávajícího.

9.2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu prodávajícího.

9.3. Prodávající může dle svého uvážení poskytnout kupujícímu zvýhodněnou cenovou hladinu, která mu umožní nakupovat zboží za výhodnější ceny.

9.4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

9.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem kupujícího. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

9.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

9.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po delší dobu nevyužívá (minimální doba nečinnosti, tj. absence jakýchkoliv nákupů, činí 6 měsíců), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10.2. Oznámení se považují za doručená a účinná okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, popř. 2. dnem po odeslání e-mailu (jedná-li se o oznámení prostřednictvím elektronické pošty). Výjimkou je oznámení o odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím, které je účinné, pokud je oznámení kupujícím odesláno ve stanovené lhůtě pro odstoupení. 

10.3. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.1.2014.

Produkt přidán do porovnání