Naše společnost TOKOZ a. s, se sídlem Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 256 70 042  (dále jen „prodávající“) tímto informuje potencionální zákazníky o postupu prodávajícího, jakožto správce osobních údajů, při získání a zpracování osobních údajů zákazníků.

Níže uvedená pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů (dále jen „zásady“) plynou zejména z následujících předpisů:

    1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“);

    2. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

    3. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti); a

    4. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

PERSONÁLNÍ ROZSAH ZÁSAD

Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky prodávajícího http://eshop.tokoz.cz/ (dále jen „webové stránky“) a všechny zákazníky prodávajícího. 

Užíváním webových stránek prodávajícího berete na vědomí tyto zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (dále jen "osobní údaj").

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

Prodávající zpracovává jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, bankovní účet, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), dodací údaje, údaje o objednávce a identifikace účtu na sociálních sítích.

PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

    1. poskytování produktů a služeb prodávajícího, ať už v rámci webových stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;

    2. interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování; a

    3. ochrana oprávněných zájmů prodávajícího (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu, vymáhání pohledávek nebo soudních sporů).

Osobní údaje nebudou předávány jinému správci.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, s výjimkou Spojených států Amerických (viz služba Google Analytics popsaná níže).

Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let ode dne jejich získání. V případě vymáhání pohledávek prodávajícího nebo soudního řízení budou osobní údaje uchovávány po dobu 10 let ode dne skončení vymáhání nebo pravomocného rozhodnutí soudu.

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pokud jste k tomu udělili souhlas, prodávající je oprávněn využívat Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek z oblasti zabezpečení, o speciálních akcích a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď v nastavení obchodního portálu, pokud Vám byl zřízen přístup, nebo jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které prodávající získá o subjektech údajů, jsou dále předávány:

    1. obchodním partnerům prodávajícího, např. dopravcům, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. webových stránek), kteří pak zpracovávají osobní údaje pro prodávajícího nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i a základě oprávněných zájmů prodávajícího (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika); a

    2. dalším třetím osobám, kterým je prodávající oprávněn (například soudům v případě sporu) či povinen (například orgánům činným v trestním řízení) osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům přijal prodávající organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a webových stránek prodávajícího proti neoprávněným přístupům. Osoby přicházející do styku s osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

GOOGLE ANALYTICS

Prodávající na webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje prodávajícímu sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i osobních údajů) o návštěvnosti webových stránek.

Služba Google Analytics využívá rovněž souborů cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a Společnost k nim nemá přístup. K ochraně osobních údajů společností Google LLC viz https://policies.google.com/privacy.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti a stížnosti můžete využít následující e-mailovou adresu: prodejna@tokoz.cz.

PRÁVA SUBJEKT ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů následující práva:

    1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

    2. právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;

    3. právo na opravu nepřesných osobních údajů a případě také na doplnění neúplných osobních údajů;

    4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz osobních údajů;

    5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování osobních údajů;

    6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiném osobě;

    7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení osobních údajů;

    8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

    9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

V … 4. 5. 2022

Produkt přidán do porovnání